SERVICE VOORWAARDEN
Blaiz Jewels & Watches BV

SERVICE VOORWAARDEN
Dit zijn de Service Voorwaarden van Blaiz Jewels & Watches BV. De bepalingen uit dit document vormen samen met het door u getekende Service Contract de Overeenkomst die geldt tussen u (“Opdrachtgever”, “Verkoper”, ”Adverteerder”) en Blaiz Jewels & Watches BV. Lees de bepalingen hieruit dan ook goed door. De Service Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die Blaiz Jewels & Watches BV aanbiedt.

Er bestaan de volgende modules:

Module A. Algemeen

Module B. Leverancier voorwaarden

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet strijdt met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een beginhoofdletter geschreven termen zijn aan het begin van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle modules.

MODULE A. Algemeen
Artikel A.1 Definities

Artikel A.2 De Overeenkomst

Artikel A.3 Inwerkingtreding, duur en beëindiging

Artikel A.4 Betalingsvoorwaarden

Artikel A.5 Uitvoering van de diensten

Artikel A.6 Beheer-account

Artikel A.7 Support

Artikel A.8 Geheimhouding en privacy

Artikel A.9 Intellectueel eigendom: Blaiz Jewels & Watches BV

Artikel A.10 Intellectueel eigendom: Opdrachtgever

Artikel A.11 Aansprakelijkheid

Artikel A.12 Overmacht
Artikel A.13 Concurrentie

Artikel A.14 Slotbepalingen

Module B. Leverancier voorwaarden
Artikel B.1 Gegevensuitwisseling

Artikel B.2 Beheer-account

Artikel B.3 Productinformatie, conformiteit en prijzen

Artikel B.4 Betalingsvoorwaarden Stichting Topveilig

Artikel B.5 Transport en opslag

Artikel B.6 Transacties en levering

Artikel B.7 Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel B.8 Annulering en retouren

Artikel B.9 Bepalingen over Blaiz Jewels & Watches BV Warehouse / Yixx

Artikel B.10 Klantgegevens

Artikel B.10 Beoordeling en feedback door Klanten

Artikel B.11 Fulfilment en consignatie

Artikel A.1 Definities

Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen:

Advertentie: een promotionele mededeling, zoals advertenties, wervende teksten, reclame uitingen, enquêtes, polls en dergelijke.

API: de wijze waarop de systemen van Blaiz Jewels & Watches BV en die van Opdrachtgever geautomatiseerd met elkaar communiceren.

Beheer-account: administratief webaccount ten behoeve van Opdrachtgever.

Bedenktermijn: de termijn, wettelijk (o.g.v. 7:46a-j BW) dan wel contractueel, waarbinnen een Klant het recht heeft de overeenkomst met Verkoper kosteloos te ontbinden.

Datafeed: methode voor automatische, periodieke overdracht van gegevens, zoals productinformatie.

Dienst: iedere dienst die is aangeduid in de Overeenkomst.

Duurovereenkomst: de overeenkomst waarbij ten minste één Partij zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten.

Fulfilmentpartij: de Partij die ten behoeve van logistieke taken met betrekking tot de Overeenkomst wordt ingeschakeld.

Klant: degene die via de Website een koopovereenkomst met Verkoper sluit.

Materialen: alle (product)afbeeldingen, (product)omschrijvingen, teksten, video’s, licenties, schetsen, logo’s, belettering en andere voortbrengselen van de geest, inclusief de dragers waarop zij zich bevinden, die Opdrachtgever en Blaiz Jewels & Watches BV aan elkaar mochten verstrekken in het kader van de Overeenkomst.

Service Contract: ieder document c.q. formulier afkomstig van Blaiz Jewels & Watches BV dat de titel ‘Service Contract’ draagt. Met “het Service Contract” wordt ook meervoud bedoeld, indien er meerdere door Verkoper ondertekende documenten getiteld “Service Contract” bestaan.

Service Voorwaarden: de voorwaarden uit onderhavig document.

Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Service Voorwaarden behalve op papier geschreven/gedrukte tekst ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaan.

Transactie: de koopovereenkomst tussen Opdrachtgever en een Klant.

Transactievergoeding: de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is aan Blaiz Jewels & Watches BV voor iedere koopovereenkomst tussen Verkoper en een Klant. In geval van retour is deze niet van toepassing.

Verkoper: de Opdrachtgever die via de Website producten aanbiedt aan Klanten.

Voorstel: het Schriftelijke aanbod van Blaiz Jewels & Watches BV aan Verkoper tot het verrichten van dienstverlening.

Website: website met hierin een Webwinkel welke gevoed wordt vanuit het Blaiz Jewels & Watches BV Platform.

Webwinkel: gedeelte van een website waar Klanten bestellingen kunnen plaatsen.

Werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de volgens de Nederlandse kalender algemeen erkende aangewezen feestdagen.

Blaiz Jewels & Watches BV Platform: Het software matige platform waar vanuit een nader overeen te komen aantal webplatformen (Websites) kunnen worden voorzien van informatie en de daaraan gekoppelde Diensten.

Brandshop: Een webwinkel welke beschikbaar kan worden gesteld onder de domeinnaam van de merknaam

Artikel A.2 De Overeenkomst
A.2.1 De volgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en kennen de volgende rangorde:

Service Contract
Service Voorwaarden
Voorstel (inclusief bijlagen)
A.2.2 Bovenstaande documenten bevatten alle tussen Opdrachtgever en Blaiz Jewels & Watches BV gemaakte afspraken en treden in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. Alles dat partijen Schriftelijk na inwerkingtreding van de Overeenkomst uitdrukkelijk overeenkomen, zal prevaleren boven de bovenstaande documenten.

A.2.3 Indien Blaiz Jewels & Watches BV een door Opdrachtgever ondertekend en of elektronisch akkoord op het Service Contract heeft ontvangen.

Artikel A.3 Inwerkingtreding, duur en beëindiging

A.3.1 De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en geldt voor zolang als er nog Diensten op het Service Contract staan waarvan de einddatum nog niet is bereikt. Mocht er geen einddatum zijn vermeld, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een (2) jaar, waarna deze stilzwijgend met dezelfde termijn wordt verlengd, mits geen van de Partijen voor de einddatum en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden Schriftelijk heeft opgezegd.

A.3.2 De Overeenkomst kan in de volgende gevallen Schriftelijk onmiddellijk worden opgezegd:

De andere Partij is in verzuim met betrekking tot een verplichting uit deze Overeenkomst;
De overmachtssituatie zoals vermeld in artikel A.12 houdt langer dan drie (3) maanden aan;
De andere Partij overlijdt, vraagt surseance van betaling aan of doet aangifte tot faillietverklaring.
A.3.3 Indien Blaiz Jewels & Watches BV op grond van een van bovenstaande omstandigheden de Overeenkomst beëindigd, is Opdrachtgever volledige betaling van alle vooraf vastgestelde prijzen verschuldigd over de gehele duur die de Overeenkomst zou hebben gehad indien Blaiz Jewels & Watches BV niet zou hebben opgezegd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan een eventueel recht van Blaiz Jewels & Watches BV op schadevergoeding jegens Opdrachtgever.

Artikel A.4 Betalingsvoorwaarden

A.4.1 De verschuldigde prijzen, als vermeld in het Voorstel en/of het Service Contract, zal Opdrachtgever betalen binnen 14 dagen nadat deze verschuldigd zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

A.4.2 Indien niet het tegendeel is aangegeven, gelden alle op grond van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Blaiz Jewels & Watches BV verschuldigde bedragen als zijnde in Euro’s en exclusief BTW.

A.4.3 Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Blaiz Jewels & Watches BV gerechtigd de gehanteerde tarieven jaarlijks te wijzigen gebaseerd op CBS Loonindexcijfers + twee (2) %. Blaiz Jewels & Watches BV zal Opdrachtgever hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 5% per jaar, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Dit recht tot opzegging geldt totdat de laatste prijsverhoging is doorgevoerd.

A.4.4 Indien een door Opdrachtgever aan Blaiz Jewels & Watches BV verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente dan wel art. 119a Boek 6 BW van toepassing per maand en 15 euro administratiekosten per openstaande factuur verschuldigd zonder dat daarvoor ingebrekestelling door Blaiz Jewels & Watches BV is vereist.

A.4.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

A.4.6 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

A.4.7 In bovenstaande gevallen heeft Blaiz Jewels & Watches BV voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

A.4.8 Uitsluitend betalingen aan Blaiz Jewels & Watches BV zelf werken bevrijdend.

A.4.9 Blaiz Jewels & Watches BV is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Blaiz Jewels & Watches BV uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Opdrachtgever.

Artikel A.5 Uitvoering van de diensten

A.5.1 Blaiz Jewels & Watches BV zal de overeengekomen Diensten naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap verrichten. De verplichtingen van Blaiz Jewels & Watches BV jegens Opdrachtgever uit de Overeenkomst zullen worden opgevat als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen, tenzij de aard van de desbetreffende bepaling zich daar klaarblijkelijk tegen verzet.

A.5.2 De overeengekomen datum waarop de levering van de Diensten zal starten, is altijd een streefdatum.

A.5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Blaiz Jewels & Watches BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze Service Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

A.5.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blaiz Jewels & Watches BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Blaiz Jewels & Watches BV worden verstrekt.

A.5.5 Blaiz Jewels & Watches BV is te allen tijde gerechtigd om (technische) voorzieningen te treffen dan wel maatregelen te nemen tegen fraude en ander onrechtmatig handelen waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen het op enigerlei wijze verstoren van de werking van de meetsystemen van Blaiz Jewels & Watches BV.

A.5.6 Indien is overeengekomen dat een technische koppeling tussen de systemen van Blaiz Jewels & Watches BV en die van Opdrachtgever tot stand gebracht en in stand gehouden zal worden is Opdrachtgever steeds de eindverantwoordelijke voor het bestaan en functioneren van deze koppeling, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

A.5.7 Hoewel Blaiz Jewels & Watches BV zich maximaal inspant om de kans op zowel technische storingen als op misbruik te beperken, kan zij niet garanderen dat deze in het geheel niet voor zullen komen.

A.5.8 Wanneer een derde fraude of anderszins misbruik heeft kunnen plegen ten aanzien van de Diensten en/of in het kader van de Overeenkomst gebruikte systemen, dan draagt Opdrachtgever zelf de eventuele financiële gevolgen die dit voor Opdrachtgever moge hebben.

A.5.9 Reclames betreffende de uitvoering van de Diensten dienen, op straffe van verval, steeds binnen drie (3) weken te worden gedaan nadat de Dienst is (op)geleverd.
Artikel A.6 Beheer-account

A.6.1 Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal Blaiz Jewels & Watches BV Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een Beheer-account, waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Diensten kan beheren, zulks binnen de functionaliteiten van de software en eventuele in het Voorstel of andere voor Opdrachtgever toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.

A.6.2 Iedere actie die middels het Beheer-account gebeurt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot het account of profiel. In geval van een vermoeden van misbruik van een Beheer-account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Blaiz Jewels & Watches BV te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

A.6.3 Opdrachtgever kan Blaiz Jewels & Watches BV nimmer aansprakelijk houden voor welke schade dan ook die Opdrachtgever mocht lijden doordat een onbevoegde handelingen heeft kunnen verrichten op het Beheer-account.

A.6.4 Het Beheer-account kan gegevens bevatten omtrent de geleverde Diensten en betalingen. Deze gegevens zijn leidend voor de facturatie en gelden als bewijs, tenzij dit bewijs onomstotelijk opzij wordt gezet door tegenbewijs van Verkoper.

A.6.5 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook, is Blaiz Jewels & Watches BV gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts en/of profielen van Opdrachtgever op te heffen. Blaiz Jewels & Watches BV is daarbij niet verplicht Opdrachtgever uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Opdrachtgever wel om een kopie vragen.

Artikel A.7 Support

A.7.1 De medewerers van Blaiz Jewels & Watches BV zijn voor Opdrachtgever bereikbaar op Werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur via de telefoon, e-mail.

A.7.2 Blaiz Jewels & Watches BV spant zich in zijn medewerkers ten behoeve van het verlenen van support optimaal te instrueren, zodat zij Opdrachtgever zo effectief en zo snel mogelijk kunnen bijstaan.

Artikel A.8 Geheimhouding en privacy

A.8.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

A.8.2 Wanneer een Partij persoonsgegevens van de andere Partij ontvangt betreffende Klanten dan wel andere derden, zullen deze gegevens in beginsel worden opgevat als vertrouwelijk. Uitsluitend indien en voor zover er duidelijke en rechtmatige afspraken zijn gemaakt over het verder verspreiden van dergelijke persoonsgegevens, zullen Partijen deze gegevens verder verspreiden.

A.8.3 Opdrachtgever staat er jegens Blaiz Jewels & Watches BV voor in dat Opdrachtgever zich houdt aan de geldende (wettelijke) regels omtrent de privacy van natuurlijke personen en vrijwaart Blaiz Jewels & Watches BV tegen aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de schending hiervan.

A.8.4 Partijen leggen deze verplichtingen tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

A.8.5 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel A.9 Intellectueel eigendom: Blaiz Jewels & Watches BV

A.9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de Website en op alle door Blaiz Jewels & Watches BV in het kader van de Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materialen en website en webshop omgevingen berusten uitsluitend bij Blaiz Jewels & Watches BV of diens licentiegevers.

A.9.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Service Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien kennelijk per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever een dergelijk recht te verstrekken.

A.9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

A.9.4 Het is Blaiz Jewels & Watches BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien Blaiz Jewels & Watches BV door middel van technische bescherming de Materialen en website en webshop omgevingen heeft beveiligd met een Admin gebruiker, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

A.9.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de beschikbaar gestelde Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of anderszins verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Blaiz Jewels & Watches BV. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Blaiz Jewels & Watches BV, onverminderd het recht van Blaiz Jewels & Watches BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Blaiz Jewels & Watches BV Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.10 Intellectueel eigendom: Opdrachtgever

A.10.1 Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar aangeleverde Materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enige aan derden toekomende rechten, waaronder begrepen rechten van intellectueel eigendom.

A.10.2 Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de juistheid en geschiktheid van alle door Opdrachtgever aan Blaiz Jewels & Watches BV verstrekte Materialen.

A.10.3 Opdrachtgever verstrekt de Materialen aan Blaiz Jewels & Watches BV in het (bestands)formaat en volgens de aanwijzingen en specificaties gegeven door Blaiz Jewels & Watches BV. Blaiz Jewels & Watches BV is steeds gerechtigd de instructies voor het aanleveren van Materialen naar goeddunken aan te passen.

A.10.4 Opdrachtgever geeft Blaiz Jewels & Watches BV kosteloos een niet-exclusief, maar wel overdraagbaar recht om alle Materialen te verveelvoudigen en openbaar te maken ten behoeve van de uitvoering van de Diensten.

A.10.5 Opdrachtgever geeft Blaiz Jewels & Watches BV hierbij toestemming om de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Blaiz Jewels & Watches BV geleverde Materialen te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden in de breedste zin des woords. Opdrachtgever kan deze toestemming door middel van een Schriftelijke verklaring intrekken, mits daarbij een zwaarwegend belang wordt aangevoerd.

A.10.6 Opdrachtgever staat er voor in dat diens verstrekking van Materialen en bijbehorende gebruiksrechten aan Blaiz Jewels & Watches BV op rechtmatige wijze geschiedt en vrijwaart Blaiz Jewels & Watches BV tegen alle aanspraken van derden die gegrond zijn op de (veronderstelde) onrechtmatigheid daarvan.

A.10.7 Na afloop van de Overeenkomst zal Blaiz Jewels & Watches BV alle op dat moment bij Blaiz Jewels & Watches BV aanwezige Materialen op verzoek van Opdrachtgever teruggeven, dan wel vernietigen volgens de redelijke instructies van Opdrachtgever.

A.10.8 Blaiz Jewels & Watches BV heeft te allen tijde het recht om aangeleverde Materialen niet te gebruiken indien zij deze ongeschikt acht.

Artikel A.11 Aansprakelijkheid

A.11.1 De aansprakelijkheid van Blaiz Jewels & Watches BV voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Blaiz Jewels & Watches BV van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Blaiz Jewels & Watches BV, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (exclusief BTW).

A.11.2 Aansprakelijkheid van Blaiz Jewels & Watches BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

A.11.3 De aansprakelijkheid van Blaiz Jewels & Watches BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Blaiz Jewels & Watches BV onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Blaiz Jewels & Watches BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Blaiz Jewels & Watches BV in staat is adequaat te reageren.

A.11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Blaiz Jewels & Watches BV meldt.

A.11.5 Opdrachtgever vrijwaart Blaiz Jewels & Watches BV voor aanspraken van derden

Artikel A.12 Overmacht

A.12.1 Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet

A.12.2 Onder deze omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) misbruik of hacks gepleegd door derden tegen de infrastructuur van Blaiz Jewels & Watches BV, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Blaiz Jewels & Watches BV heeft voorgeschreven, (d) overheidsmaatregelen, (e) tekortkomingen door Partijen van wie Blaiz Jewels & Watches BV bij de verlening van de Diensten afhankelijk is.

A.12.3 Partijen dragen hun eigen schade voor zover deze is geleden wegens de overmachtssituatie, met dien verstande dat artikel A.3.3 ook geldt indien Opdrachtgever in overmacht verkeert

Artikel A.13 Exclusiviteit

A.13.1 Opdrachtgever spreekt met Blaiz Jewels & Watches BV af dat Opdrachtgever geen gebruik zal maken van de diensten van concurrenten van Blaiz Jewels & Watches BV, Opdrachtgever zal bij overtreding van deze afspraak een boetebedrag van 1.000 euro per dag dat deze overtreding aanhoudt aan Blaiz Jewels & Watches BV verschuldigd zijn, onverminderd overige aanspraken en vorderingen welke aan Blaiz Jewels & Watches BV ten gevolge van deze overtreding mogen toevallen.

A.13.2 Onder ‘concurrent’ zal in dit verband worden verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten aanbiedt die dermate overeenstemmen met de Diensten van Blaiz Jewels & Watches BV dat zij als substituut zouden kunnen dienen. Dan wel de benoemde diensten in de overeengekomen overeenkomst.

Artikel A.14 Slotbepalingen

A.14.1 Van deze voorwaarden kan bij Schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

A.14.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Service Voorwaarden zijn voor Blaiz Jewels & Watches BV alleen bindend indien en voor zover deze door Blaiz Jewels & Watches BV uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

A.14.3 Blaiz Jewels & Watches BV behoudt zich het recht voor deze Service Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Blaiz Jewels & Watches BV of per elektronische berichtgeving dan wel per post. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

A.14.4 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

A.14.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A.14.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven en tenzij beide Partijen instemmen met bindende arbitrage, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

A.14.7 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

A.14.8 De Nederlandse versie van deze Service Voorwaarden zal te allen tijde prevaleren boven iedere andere taalversie.

MODULE B. Blaiz Jewels & Watches BV Leverancier voorwaarden

Artikel B.1 Gegevensuitwisseling

Artikel B.2 Beheer-account

Artikel B.3 Productinformatie, conformiteit en prijzen

Artikel B.4 Betalingsvoorwaarden Stichting Topveilig

Artikel B.5 Transport en opslag

Artikel B.6 Transacties en levering

Artikel B.7 Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel B.8 Annulering en retouren

Artikel B.9 Bepalingen over Blaiz Jewels & Watches BV en Yixx

Artikel B.10 Klantgegevens

Artikel B.10 Beoordeling en feedback door Klanten

Artikel B.11 Fulfilment en consignatie

Artikel B.1 Gegevensuitwisseling en beheer

B.1.1 Blaiz Jewels & Watches BV zal Verkoper toegang bieden tot een Beheer-account.

B.1.2 Verkoper staat steeds in voor de actualiteit en de juistheid van gegevens, ongeacht welke methode van aanlevering wordt gebruikt.

Artikel B.2 Beheer-account

B.2.1 In het Beheer-account, dat toegankelijk is middels door Blaiz Jewels & Watches BV aan Verkoper te verstrekken inloggegevens, wordt een overzicht getoond van de gegenereerde Transacties en bijbehorende omzet, inclusief eventuele door Klanten geannuleerde en retour gezonden bestellingen.

Artikel B.3 Productinformatie, conformiteit en prijzen

B.3.1 Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Verkoper steeds verantwoordelijk voor het aanleveren van productinformatie. Dit kan via de Datafeed of handmatig, en zal steeds gebeuren volgens de instructies van Blaiz Jewels & Watches BV.

B.3.2 Verkoper zal de instructies van Blaiz Jewels & Watches BV naleven bij het aanleveren van productinformatie, -foto’s en andere Materialen en informatie. Blaiz Jewels & Watches BV is gerechtigd de instructies voor het aanleveren van Materialen naar goeddunken aan te passen.

B.3.3 Blaiz Jewels & Watches BV kan een minimum en/of maximum stellen aan het aantal producten dat Verkoper via de Website mag aanbieden.

B.3.4 Verkoper staat ten opzichte van Klanten in voor de conformiteit van het product met de productinformatie op de Website en vrijwaart Blaiz Jewels & Watches BV tegen claims van Klanten uit hoofde van non-conformiteit.

B.3.5 Verkoper staat jegens Blaiz Jewels & Watches BV in voor de juistheid van de prijzen waartegen producten via de Website worden aangeboden. Het kan zijn dat een concurrent van Verkoper een of meerdere dezelfde producten aanbiedt op Blaiz Jewels & Watches BV als Verkoper; Verkoper heeft nimmer het recht zulks te verhinderen, ook niet als de concurrent tegen lagere prijzen aanbiedt.

B.3.6 Mocht er sprake zijn van een kennelijke verschrijving, dan is Verkoper zelf verantwoordelijk voor het eventueel ontbinden van de koopovereenkomst met een Klant.

Artikel B.4 Transport en opslag

B.4.1 Verkoper draagt het risico en de kosten voor het transport van producten naar de opslagruimte van de Fulfilmentpartij.

B.4.2 Verkoper is verplicht de Fulfilmentpartij, minimaal één (1) Werkdag voorafgaand aan de aflevering van producten bij de opslagruimte, op de hoogte te stellen van de levering.

B.4.3 Op basis van de uitgeleverde producten bij de Fulfilmentpartij wordt de fulfilmentvergoeding aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel B.5 Transacties en levering

B.5.1 Een Transactie komt tot stand wanneer een Klant op de Website een bestelling plaatst en deze leverbaar is gebleken.

B.5.2 De Fulfilmentpartij draagt er de zorg en het risico voor dat de bestelling correct, onbeschadigd en zo snel mogelijk wordt geleverd.

B.5.3 Levering zal geschieden ten minste binnen 2 werkdagen na bestelling door Klant, tenzij Verkoper expliciet anders met Klant is overeengekomen.

B.5.4 Verkoper vrijwaart Blaiz Jewels & Watches BV tegen aanspraken van Klant die zijn gegrond op een gebrek in de levering door Verkoper.

Artikel B.6 Verkoop- en leveringsvoorwaarden Blaiz Jewels & Watches BV

B.6.1 Teneinde een kwalitatief imago als verkoopplatform na te streven, is Blaiz Jewels & Watches BV gerechtigd eisen te stellen aan de verkoopvoorwaarden en handelswijze van Verkoper tegenover Klanten, bijvoorbeeld omtrent de verleende garanties, retourrecht, levering, etc.

B.6.2 Verkoper garandeert aan Blaiz Jewels & Watches BV en aan de Klanten dat Verkoper alle door de wet aan Klanten toegekende rechten zal respecteren.

B.6.3 Indien Verkoper niet of niet langer voldoet aan de door Blaiz Jewels & Watches BV gestelde eisen, is Blaiz Jewels & Watches BV gerechtigd de Overeenkomst ten aanzien van sommige of alle Diensten te beëindigen. Voordat dit recht bestaat, dient Blaiz Jewels & Watches BV Verkoper ten minste twee maal hebben gewezen op de tekortkoming en moet een termijn van minimaal drie (3) weken zijn verstreken waarin de tekortkoming niet is verholpen.

B.6.4 Verkoper is volledig zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de tussen Verkoper en Klanten geldende verkoopvoorwaarden en Verkoper vrijwaart Blaiz Jewels & Watches BV tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig nakomen van de voorwaarden door Verkoper.

B.6.5 Verkoper staat er jegens Klant voor in dat retouraanvragen in overeenstemming met de toepasselijke leveringsvoorwaarden en de wet worden afgehandeld. In het bijzonder garandeert Verkoper het volgende:

a) om bij een geldig beroep op een Bedenktermijn door Klant het volledige bedrag binnen 30 dagen aan Klant terug te betalen.
b) om het wettelijk recht van de Klant op een product dat aan zijn redelijke verwachtingen voldoet na te leven.

B.6.6 Indien zulks is overeengekomen, zal Blaiz Jewels & Watches BV de verkoopvoorwaarden stellen die zullen gelden tussen Verkoper en Klanten.

B.6.7 Verkoper wordt in dat geval geacht de verkoopvoorwaarden, nadat Blaiz Jewels & Watches BV deze aan Verkoper beschikbaar heeft gesteld, te hebben geaccepteerd en Verkoper zal daaraan steeds gebonden zijn wanneer deze voorwaarden via de Website op een juiste manier aan een Klant beschikbaar zijn gesteld.

Artikel B.7 Annulering en retour

B.7.1 Blaiz Jewels & Watches BV zal op de Website informatie verschaffen over hoe Klanten gebruik kunnen maken van de Bedenktermijn.

B.7.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Fulfilmentdienstverlener waar Partijen mee samenwerken de door Klanten geretourneerde producten in ontvangst en inspecteert deze tevens de staat van de geretourneerde producten. Per ontvangen product en retour is Verkoper een vergoeding verschuldigd.

B.7.3 Producten die niet beschadigd zijn en geen sporen van gebruik vertonen, zullen als retour worden geaccepteerd.

B.7.4 Indien een Klant aan Blaiz Jewels & Watches BV heeft aangegeven gebruik te willen maken van de Bedenktermijn, zal Blaiz Jewels & Watches BV Verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen. Na ontvangst van zulke kennisgeving, of indien Klant Verkoper rechtstreeks heeft benaderd, is Verkoper geheel zelf verantwoordelijk voor de correcte afhandeling daarvan. Daarbij dient Verkoper zich te houden aan de richtlijnen van Blaiz Jewels & Watches BV, indien aanwezig.

B.7.5 Indien de Klant rechtsgeldig gebruik maakt van de Bedenktermijn, restitueert Blaiz Jewels & Watches BV de volledige aankoopsom, inclusief verzendkosten, aan Klant. De geretourneerde verzendkosten worden, tegen kostprijs, in rekening gebracht aan de Verkoper.

B.7.6 De Transactievergoeding is wel verschuldigd in geval de Klant rechtsgeldig gebruik maakt van de toepasselijke Bedenktermijn.

B.7.7 Indien de Klant de koopovereenkomst op andere gronden dan de Bedenktermijn, bijvoorbeeld vanwege een gebrek in het product dat niet kan worden hersteld, rechtsgeldig heeft kunnen ontbinden, dan blijft de Transactievergoeding wel verschuldigd.

Artikel B.8 Bepalingen

B.8.1 Blaiz Jewels & Watches BV is ten allen tijde gerechtigd de Website, inclusief de informatie van Verkoper, naar eigen goeddunken te presenteren en daarmee een coherente stijl na te streven voor de Website. Daarbij kan Blaiz Jewels & Watches BV er ook voor kiezen bepaalde door Verkoper aangeleverde materialen niet op de Website te plaatsen.

B.8.2 De Website is van een zoekfunctie en filters voorzien, met behulp waarvan bezoekers producten, andere members, blogposts, content en shop-profielen kunnen vinden. De manier waarop de zoekfunctie werkt en de resultaten worden getoond, staat volledig ter discretie van Blaiz Jewels & Watches BV en kan ten allen tijde worden gewijzigd.

B.8.3 Indien Verkoper meent dat de zoekfunctie onjuiste, irrelevante of anderszins onwenselijke resultaten toont, kan deze dit melen aan Blaiz Jewels & Watches BV, waarna Blaiz Jewels & Watches BV zal onderzoeken of dit inderdaad het geval is. Uitsluitend indien Blaiz Jewels & Watches BV meent dat de melding juist is, zal Blaiz Jewels & Watches BV gehouden zijn om te trachten de zoekfunctie te verbeteren. Ten aanzien van de resultaten worden echter geen garanties verstrekt.

B.8.4 Blaiz Jewels & Watches BV zal zich inspannen de Website zo voortdurend mogelijk beschikbaar te stellen, maar is daarbij in grote mate afhankelijk van derden. De beschikbaarheid kan worden onderbroken door onderhoud of storingen, wat grotendeels buiten de controle van Blaiz Jewels & Watches BV valt.

B.8.5 Indien Verkoper bemerkt dat de Website onbeschikbaar is, zal Verkoper daarvan melding doen aan Blaiz Jewels & Watches BV. Blaiz Jewels & Watches BV zal vervolgens, binnen de grenzen van hetgeen redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, maatregelen nemen om de onbeschikbaarheid te verhelpen, dan wel om deze in de toekomst niet meer te laten voorvallen.

Artikel B.9 Klantgegevens

B.9.1 In aanvulling op dan wel in afwijking van artikel A.8 gelden de volgende regels betreffende persoonsgegevens van Klanten:

a) Blaiz Jewels & Watches BV bepaalt welke klantgegevens er tussen Partijen worden uitgewisseld; Verkoper mag klantgegevens nooit aan derden verstrekken anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij Blaiz Jewels & Watches BV uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
b) Op aanvraag kan Blaiz Jewels & Watches BV extra gegevens (bijv. IP adressen) verstrekken aan Verkoper om bijv. fraude te kunnen voorkomen of om de Dienstverlening te verbeteren.
c) Daarnaast staat Verkoper er te allen tijde voor in persoonsgegevens van Klanten en andere derden alleen op rechtmatige wijze te verwerken en te verstrekken.

Artikel B.10 Klantenservice

B.10.1 Indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal Blaiz Jewels & Watches BV de klantenservice ten opzichte van Klanten voor haar rekening nemen. Dit zal naar beste inzicht en kunnen geschieden.

B.10.2 De klantenservice zal bereikbaar zien op Werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur.

B.10.3 De contactgegevens van de klantenservice worden op de Website op een gemakkelijk vindbare plaats beschikbaar gesteld.

Artikel B.11 Beoordelingen en feedback door Klanten

B.11.1 Op de Website wordt aan (potentiële) Klanten een community geboden waarin ervaringen en meningen kunnen worden uitgewisseld.

B.11.2 Indien Verkoper een dergelijke uiting op de Website onrechtmatig acht, kan deze een klacht indienen bij Blaiz Jewels & Watches BV. Blaiz Jewels & Watches BV zal vervolgens beoordelen of de uiting volgens de jegens bezoekers van de Website geldende Gebruiksvoorwaarden inderdaad niet geoorloofd is.

B.11.3 Uitsluitend indien Blaiz Jewels & Watches BV meent dat een uiting (inderdaad) niet geoorloofd is, zal zij deze verwijderen of (doen) aanpassen.
Artikel B.12 Fulfilment en consignatie

B.12.1 De duur van de Overeenkomst ten aanzien van fulfilment en consignatie wordt in het Service Contract dan wel bijlagen of voorstel bepaald.

B.12.2 Tarieven worden eens per jaar (januari) aangepast conform het CBS-loonindexcijfer. Stijging in verzendkosten worden na aankondiging doorberekend aan Opdrachtgever.

B.12.3 De werkelijke en actuele voorraad producten van Opdrachtgever die uit naam van Opdrachtgever aan Blaiz Jewels & Watches BV zijn geleverd, bij toelevering voor ontvangst zijn geaccordeerd en in opslag zijn genomen blijven eigendom van Opdrachtgever. Als Blaiz Jewels & Watches BV in surseance van betaling of faillissement geraakt of tot vrijwillige bedrijfsbeëindiging overgaat, is de werkelijke actuele voorraad van Opdrachtgever direct door Opdrachtgever opeisbaar, mits aan de lopende betalingsverplichtingen is voldaan.

B.12.4 Opdrachtgever draagt de kosten en de verantwoordelijkheid voor de verpakking, het vervoer en de aflevering van de goederen bij de Fulfilmentpartij, tenzij Fulfilmentpartij hier zorg voor draagt. Dit omvat mede een eventuele transportverzekering. De momenten en wijze waarop de goederen worden aangeleverd, dienen volgens de aanleverspecificaties van Fulfilmentpartij te geschieden.

B.12.5 Na aflevering van de goederen door Opdrachtgever worden de goederen door Opdrachtgever en de Fulfilmentpartij gezamenlijk gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend op de begeleidingsbonnen of vrachtbrief. Blaiz Jewels & Watches BV is noch voor de inhoud van de in ontvangst genomen zaken, noch voor geborgen gebreken op welke wijze dan ook aansprakelijk. De inhoud en de hoeveelheid zaken per verpakking dient duidelijk op de begeleiding bon of vrachtbrief te zijn aangegeven (volgens aanleverspecificaties van Fulfilmentpartij).

B.12.6 Opdrachtgever verleent Blaiz Jewels & Watches BV gedurende de Overeenkomst, betreffende consignatie, een machtiging tot verkoop van de betreffende goederen op naam, op order en voor rekening van Opdrachtgever.

B.12.7 Deze machtiging houdt tevens in dat Blaiz Jewels & Watches BV namens Opdrachtgever in rechte mag optreden tegenover Klanten die in gebreke blijven of derden die op andere gronden jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn, indien deze aansprakelijkheid onlosmakelijk verbonden is met de Overeenkomst.

B.12.8 Bij klachten aangaande de goederen, is Blaiz Jewels & Watches BV bevoegd deze op te lossen. Geschillen worden door Blaiz Jewels & Watches BV aan Opdrachtgever doorgegeven en Opdrachtgever dient deze op te lossen, eventueel in samenspraak.

B.12.9 Indien het noodzakelijk is meer kosten te betalen dan het tegen de prijzen en tarieven die vooraf werden aangenomen door de betrokken dienstverleners van Blaiz Jewels & Watches BV, is Blaiz Jewels & Watches BV bevoegd en gerechtigd hiertoe zonder tussenkomst van de Opdrachtgever deze extra kosten bij de Opdrachtgever dan wel de Klant in rekening te brengen (door te berekenen).

B.12.10 De niet verkochte goederen en/of na afloop van de verkoopperiode worden uiterlijk binnen twee (2) weken na afloop van de Overeenkomst op een nader af te spreken datum door of namens de Opdrachtgever opgehaald. Blaiz Jewels & Watches BV draagt er zorg voor dat de goederen op die datum opgehaald kunnen worden. Opdrachtgever is verplicht deze goederen terug te nemen. Eventuele kosten die Blaiz Jewels & Watches BV moet maken ten aanzien van opslag worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.